O szkole

Historia szkoły

Historia szkoły

W 1977 roku rozpoczęto budowę osiedla imienia Wincentego Pstrowskiego, obecnie Wojciecha Korfantego. Było to trzecie osiedle mieszkaniowe dla górników. Równocześnie powstała szkoła osiedlowa, czwarta w Żorach. Tempo pracy było szybkie i 1 września 1980 roku nastąpiło uroczyste oddanie szkoły do użytku, połączone z inauguracją nowego roku szkolnego 1980/1981. Dyrektorem placówki została mgr Maria Pniak, która kierowała szkołą do 1992 roku.

W roku 1992 nastąpiła zmiana dyrekcji. Dyrektorem szkoły na 6 lat - do 31. 04. 1998 roku, został mgr Bogdan Małek.

Od 01.05.1998 roku na dyrektora została powołana tymczasowo mgr Kazimiera Karp, która sprawowała nadzór pedagogiczny do 28.12.1998 roku - do momentu przejścia na emeryturę. Wtedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazała całą dokumentację mgr Annie Lali, która od 29.12.1998 roku objęła tymczasowo stanowisko dyrektora.

W maju odbył się konkurs na dyrektora SP 16, który mgr Anna Lala wygrała i objęła to stanowisko na okres 5 lat, tj. od 01.09.1999 do 31.08.2004 roku.

W 1999 r. roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, pod naciskiem środowiska osiedlowego, zwłaszcza rodziców, zaczęło funkcjonować Gimnazjum Nr 8 - ósme na terenie Żor, a funkcję dyrektora powierzono mgr Małgorzacie Wojtaszek. Utworzono w nim 3 klasy pierwsze - z czego jedna była klasą integracyjną, w której uczyły się również dzieci niepełnosprawne.

Ponieważ gimnazjum miało klasy integracyjne, dyrektor SP 16 - mgr Anna Lala uzyskała zgodę na utworzenie takich klas także i w swojej szkole. Budynek posiada podjazd, dostosowaną toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

W 2000 roku podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia Marii Konopnickiej.

Dnia 1 czerwca 2001 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym p.w. świętych Filipa i Jakuba, gdzie prałat Jan Szewczyk odprawił uroczystą Mszę świętą, w której uczestniczyli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół z terenu Żor, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Po mszy wszyscy uczestnicy udali się do szkoły w pochodzie, któremu towarzyszyła orkiestra dęta KWK „Pniówek”.

W dniu 25 września tego samego roku w naszej szkole została otwarta izba regionalna, która została utworzona i wyposażona dzięki staraniom mgr Mirosławy Bieg prowadzącej kółko regionalne. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Waldemar Socha. Wśród zaproszonych gości był Naczelnik Wydziału Edukacji - Bogdan Lewandowski, Przewodniczący Rady Miasta - Zygmunt Łukaszczyk, Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Żory - Henryk Skupień i przedstawiciele Rady Osiedla.

We wnętrzu izby regionalnej znajduje się m.in.: dawna typowa śląska kuchnia - kredens pełen zastawy stołowej, biksy - puszki na mąkę, ryż, cukier, 120-letnia maszyna do szycia i wiekowy krzyż oraz stroje regionalne. Nasza szkoła jako jedyna w mieście posiada tego typu izbę. Dzięki niej uczniowie mają znakomity kontakt z przeszłością naszego regionu.

W 2002 roku, oprócz zwykłych klas pierwszych, w SP 16 utworzono pierwszą klasę integracyjną,. Celem utworzenia takiej klasy było stworzenie szkoły na I, II, III etapie edukacyjnym, która byłaby przyjazna integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, a która jednocześnie mieści się w jednym budynku.

1 września 2004 roku placówka połączyła się z funkcjonującym w tym samym budynku Gimnazjum Nr 8 i od dnia 1 września zaczęła funkcjonować w Zespole Szkół Nr 8, którego dyrektorem została mgr Ewa Szymala.

Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2004 roku nastąpiło oficjalne oddanie do użytku windy dla osób niepełnosprawnych. W pierwszym przejeździe windą uczestniczył wiceprezydent miasta wraz z dyrektorem ZS Nr 8.

We wrześniu 2005 roku odbyły się obchody jubileuszu z okazji 25. rocznicy założenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Marii Konopnickiej.

Budynek szkoły jest ciągle modernizowany, aby zapewnić dzieciom coraz lepsze warunki do nauki i rozwoju: duże i przestronne sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne, nowoczesne sanitariaty, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, gabinety przedmiotowe, bibliotekę i czytelnię wraz z multimedialnym centrum informatycznym, salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem, gabinet profilaktyki medycznej, sklepik szkolny, boisko do różnych dyscyplin sportowych.

Co roku organizujemy spotkanie integracyjne - Mikołajki (wcześniej Wigilia Integracyjna), podczas którego spotykają się m. in.: wychowankowie Ośrodka Leczniczego w Gorzycach, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, dzieci z Przedszkola nr 22 z Mikołajem. Wszyscy wspólnie się bawią, otrzymują prezenty, kolędują, częstują się słodkościami przygotowanymi przez uczniów, rodziców i nauczycieli ZS Nr 8.

We wrześniu 2005 roku odbyły się obchody jubileuszu z okazji 25. rocznicy założenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Marii Konopnickiej. Po uroczystej akademii w MOK - u, poczęstunku i występach uczniów odbyło się spotkanie absolwentów - sprzed kilku, kilkunastu, dwudziestu lat...

Od roku 2002 nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius (od 2008 r. Comenius), w trakcie którego m. in.: wymieniamy się doświadczeniami ze szkołami partnerskimi w Turcji, Włoszech, Szwecji, prezentujemy nasze dokonania w zakresie tolerancji i specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Od kwietnia 2007 r. korzystamy z elektronicznego „Systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce – Librus”.

W roku szkolnym 2009/2010 w ZS8 utworzona została pierwsza klasa sportowa o profilu baseball pilotowana przez trenera II klasy baseballu prowadzącego drużyny w klubie Gepardy Żory, a jednocześnie nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole - mgr Arkadiusza Żurkowskiego. W kolejnym roku szkolnym utworzono klasę softballu dla dziewcząt.

Specjalistyczne szkolenie sportowe w tych klasach prowadzone jest w ramach 10 godzin zajęć sportowych tygodniowo wg autorskich programów szkolenia. Basebaliści osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, np.: I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (2011 r.), IV miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskiej w Ostrawie.

16 października 2009 r. oddano do użytku kompleks sportowy „Orlik”. W uroczystym otwarciu uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne ZS8, przedstawiciele władz, mieszkańcy osiedla Korfantego. Pierwszy mecz na nowym boisku rozegrali przedstawiciele Rady Miasta kontra nauczyciele ZS Nr 8.

1 października 2010 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej Nr 16. Rano szkołę zwiedzali uczniowie - dawni i dzisiejsi, następnie w „Kinie na Starówce” podczas uroczystej akademii zjedzono tort „urodzinowy” i powspominano poprzednie lata.

W latach 2010-2012 realizowaliśmy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Żorska Akademia Efektywnej Nauki” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Podczas spotkań stosowano nowoczesne metody nauki języka angielskiego i polskiego poprzez warsztaty, zabawy, eksperymenty takie jak w Leader School.

Od 2010 r. z inicjatywy naszej nauczycielki muzyki - mgr Aleksandry Grygierzec na „Scenie na Starówce” odbywa się corocznie Ogólnopolski Festiwal Piosenki Filmowej i Musicalowej (FIM). Festiwal wzbudza ogromne zainteresowanie, a jednym z laureatów jest Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, którego znamy z TV.

W tym samym roku jedna z naszych pracowni komputerowych uzyskała status Edukacyjnego Laboratorium ECDL (Europejski certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Rok 2011 to udział szkoły w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który wspiera rozwój uczniów rozpoczynających naukę w szkole poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela oraz pierwsza wystawa „Młode talenty” zorganizowana m. in. przez nauczyciela plastyki w naszej szkole - mgr Klaudię Pawelec-Gliklich. W „Galerii Na Starówce” można oglądać prace plastyczne uczniów ZS8 wykonane różnymi technikami, np.: płaskorzeźby, grafiki, mozaiki ceramiczne.

Od 3 lat w naszej szkole odbywa się Miejski Konkurs Plastyczny „Anioł” pod patronatem żorskiego hospicjum, na które przeznaczone są pieniądze uzyskane ze sprzedaży prac plastycznych po rozstrzygnięciu konkursu. Konkurs organizowany jest przez wychowawczynię z naszej świetlicy - mgr Agnieszkę Auguścik oraz nauczyciela wspomagającego - mgr Agnieszkę Kołodziej.

Co roku Fundusz Stypendialny przy stowarzyszeniu „Moja Dzielnica” w celu uzyskania jak największego poziomu wykształcenia przez dzieci i młodzież naszej szkoły przeznacza środki pieniężne dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki nauczania (średnia 5,0 dla uczniów klas VI SP i 4,75 dla uczniów gimnazjum Nr 8).

Od przyszłego roku rozpoczynamy projekt „Nasza szansa na sukces” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wdrożymy program rozwojowego ukierunkowania na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zwiększenia atrakcyjności zajęć i podniesienia jakości oferty edukacyjnej. Zajęcia będą się odbywały w modułach, np.: ITC (zajęcia informatyczne), humanistyczny, doradztwo zawodowe.

O nas w skrócie:

 • jesteśmy organizatorami jedynej w mieście imprezy o takim charakterze - Mikołajek Integracyjnych, podczas których młodzież niepełnosprawna intelektualnie wspólnie bawi się, kolęduje i przyjmuje Świętego Mikołaja z prezentami,
 • organizujemy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Filmowej i Musicalowej oraz Międzynarodowy Festiwal Piosenki,
 • posiadamy klasę sportową o profilu baseball oraz klasy artystyczne,
 • organizujemy Miejski Konkurs Plastyczny „Anioł”,
 • posiadamy Multimedialne Centrum Informacji,
 • wybitni uczniowie otrzymują u nas stypendium fundowane przez stowarzyszenie „Moja Dzielnica”,
 • jedna z naszych pracowni komputerowych posiada certyfikat Laboratorium ECDL,
 • w czerwcu, podczas organizowania wystawy „Młodych talentów” w „Galerii na Starówce” nasi uczniowie wystawiają swoje prace plastyczne,
 • czynnie działamy w projekcie Comenius (dawny Socrates-Comenius),
 • korzystamy z Librusa - elektronicznego Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce,
 • mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami,
 • od stycznia 2014 r. realizujemy projekt „Nasza szansa na sukces” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej.